תקציר בראשית פרק מד

בראשית מד: סיפור גביע יוסף

חלוקת הפרק:

• חלק א': פס' א'-ה': יוסף מחזיר לאחים את כספם ושולח שליח לרדוף אחריהם
• חלק ב': פס' ו'-י"ד: גביע הכסף נמצא בתיקו של בנימין
• חלק ג': פס' ט"ו-י"ז: העונש שמבקש יוסף לתת לאחים
• חלק ד': פס' י"ח- ל"ד: נאום יהודה

הפרק הקודם אמנם הסתיים באנחת רווחה - האחים קיבלו את שמעון והצליחו להביא איתם את בנימין, ואף ישבו עם יוסף לאכול ולשתות. אבל, ליוסף יש תכניות אחרות. הוא מצווה להשיב את הכסף לתיקי אחיו ולהטמין את גביע הכסף האישי שלו באמתחתו של בנימין. "הֵם יָצְּאּו אֶת הָעִּיר לא הִּרְּחִּיקּו" (פסוק ד) וכבר שולח יוסף לרדוף אחריהם באשמת גנבת הגביע. האחים משוכנעים בחפותם ומציעים "אֲשֶר יִּמָצֵא אִּתֹו מֵעֲבָדֶיָך וָמֵת וְּגַם אֲנַחְּנּו נִּהְּיֶה לַאדֹנִּי לַעֲבָדִּים" (פסוק ט). שליחו של יוסף מציעה הצעה נגדית – מי שהגביע אצלו יהיה לעבד ליוסף. השאר ישוחררו.

החיפוש מתחיל ו.. הגביע נמצא אצל בנימין. "וַיִּקְּרְּעּו שִּמְּלתָם וַיַעֲמֹס אִּיש עַל חֲמֹרֹו וַיָשֻ בּו הָעִּירָה" (פסוק יג). יהודה מנהל את המשא ומתן מול יוסף על גורלו של בנימין. הצעתו "הִּנֶנּו עֲבָדִּים לַאדֹנִּי גַם אֲנַחְּנּו גַם אֲשֶר נִּמְּצָא הַגָבִּיעַ בְּיָדֹו" (פסוק טז) נדחית. ואז יהודה נושא את נאום חייו (הנאום הדרמטי ביותר בכל ספר בראשית), נאום שמטרתו לשכנע את השליט העריץ שלא לקחת את בנימין לעבד, ולהחזיר את בנימין הביתה לאביו, כמו שהתחייב. יהודה מביא את ההתרחשויות דרך כאבו של ה"אָב זָקֵן" שכבר איבד בן אהוב אחד ולא יעמוד באסון נוסף "כִּי אֵיְך אֶעֱלֶה אֶל אָבִּיוְּ הַנַעַר אֵינֶנּו אִּתִּי פֶן אֶרְּאֶה בָרָע אֲשֶר יִּמְּצָא אֶת אָבִּי" (פסוק לד).