שאלות תרגול לכל הפרקים לבגרות בתנ"ך

סיפורי האבות

בראשית יב: בחירת האל באברם ועלייתו של אברם אל ארץ כנען

בראשית יג: ההיפרדות מלוט

בראשית טו: ברית בין הבתרים

בראשית טז: בריחת הגר מבית אברם

בראשית יח: הבשורה על הולדת יצחק

בראשית יט: חורבן סדום ועמורה

בראשית כא: הולדת יצחק וגירוש הגר וישמעאל

בראשית כב: עקידת יצחק

בראשית כג: רכישת מערת המכפלה

בראשית כד: נישואי יצחק לרבקה

בראשית כה: לידת עשיו ויעקב והמאבק על הבכורה

בראשית כז: ברכת יצחק ליעקב ועשיו

בראשית כח: חלום סולם יעקב

בראשית כט: נישואי יעקב בחרן

בראשית לב: יעקב שב אל ביתו

סיפורי יוסף

בראשית לז: מכירת יוסף והורדתו אל מצרים

בראשית לח: סיפור יהודה ותמר

בראשית לט: יוסף ואשת פוטיפר

בראשית מ: חלומות שר המשקים ושר האופים

בראשית מא: חלומות פרעה

בראשית מב: פגישת יוסף ואחיו

בראשית מג: ירידת בנימין ואחיו למצרים

בראשית מד: גביע יוסף ונאום יהודה

בראשית מה: יוסף נגלה לאחיו

בראשית מח: ברכת יעקב לאפרים ומנשה

בראשית נ: יוסף ואחיו לאחר מות יעקב

סיפור התהוות האומה

שמות א: שעבוד בני ישראל במצרים

שמות ב: סיפור הולדת משה ובריחתו ממצרים

שמות ג: הטלת השליחות על משה

שמות יב: מכת בכורות ויציאת מצרים

שמות יג: מסע בני ישראל במדבר

שמות יד: חציית ים סוף

שמות יט: מעמד הר סִיני

שמות כ', 14-1, דברים ה, 18-6: עשרת הדיברות

שמות לב: סיפור עגל הזהב

שמות לג: תחילת תהליך חידוש הברית

שמות לד: ההכנות לקראת חידוש הברית והתגלות האל

נושא בחירה ראשון: חוק וחברה

מבוא לנושא חוק וחברה

דברים ו. 9-4: קריאת שמע

ויקרא יט, 4-1: 18-9: מצוות "ספר הקדושה"

ויקרא יט, 18-11: חטיבת חוקים בין אדם לחברו

חוקים חברתיים

דברים טו, 11-1: שנת שמיטה

דברים כד, 22-10: חוקים לטובת המעמדות החלשים בחברה

דברים טז: חגים

סדרי שלטון

דברים טז, 22-18: הוראות לשופטים ואיסור פולחן זר

דברים יז, 13-8: בית המשפט ב"מקום אשר יבחר האל"

דברים יז, 20-14: חוק המלך

חוקי מלחמה

דברים כ, 9-1: הכנות לקראת יציאה למלחמה

דברים כ, 18-10: מלחמה בערים קרובות ומלחמה בערים רחוקות

דברים כ, 20-19: היחס לעצי סרק ועצי מאכל בזמן מצור

דברים כא. 14-10: דין שבוית מלחמה

דברים כג, 15-10: דיני טהרת המחנה בזמן מלחמה

קדושת החיים: דיני נפשות

במדבר לה, 34-9: ערי מקלט

דברים כא, 9-1: דין עגלה ערופה

דברים כא, 23-22: גופת פושע התלוי על עץ

נושא בחירה שני: שיבת ציון

תהילים קלז: הגעגועים לציון

יחזקאל לז: התקומה העתידית בארץ ישראל

הצהרות כורש והעליות הראשונות

עזרא א: הצהרת כורש

עזרא ג: בניית המקדש השני

תהילים קכו: בשוב ה' את שיבת ציון

חגי א: קשיי שבי ציון בבניית המקדש

עליית נחמיה וקשיי התקופה

נחמיה א

נחמיה ה: ביטול חובות

נחמיה ח: מיסוד הקריאה בתורה וחגי תחרי

נושא בחירה שלישי: ספרות החכמה - הרהורים על החיים

מבוא לספרות החכמה

איוב א: הניסיון הראשון של האל את איוב

איוב ב: ניסיון האל השני והשלישי את איוב

איוב ג: איוב מקלל את יום הולדתו

איוב ד, 9-1: תשובת אליפז

איוב יג: מענה איוב לנאומי חבריו

איוב לח, 26-1: תשובת האל לאיוב

איוב מ, 1-5: תשובת איוב לדברי האל הראשונים, 10-17: ה' מחזיר לאיוב את מעמדו

מגילת קהלת

קהלת א: "אין כל חדש תחת השמש"

קהלת ב

קהלת ג, 12-1: תפיסת הגורל

נושא בחירה רביעי: מזמורי תהילים

מבוא לנושא מזמורי תהילים

תהילים א: דמות הצדיק האידיאלית

תהילים כג: תפילת האדם

תהילים קל: בקשת סליחה

התייחסות לבריאה ולטבע

תהילים ח

תהלים קד: המנון בשבח חוכמת האל במעשה הבריאה

תהילים נא: שיר חרטה

שירי המעלות

תהילים קכא

תהילים קבב

תהילים קכח

נושא בחירה חמישי: נביא ונבואה

ירמיהו א: הקדשת ירמיה לנביא

ירמיהו ב 1-28: נביא אל מול העם

ירמִיה ז, 20-1: מוסר מול פולחן

ירמיהו כח: המאבק בנביאי השקר

ירמיה כ: נביא במשבר

ירמיה כו: משפט ירמיהו

ירמיהו לא: נביא כמבשר גאולה

ירמיהו לח: נביא ומלך