שאלות חזרה דברים פרק ו

1. קראו דברים ו, 4.

מהי התופעה מתחום נוסח המקרא המופיעה בפסוק זה? הסבירו.

2. קראו דברים ו, 4-1.

כתבו את המצוות אשר נקבעו בעקבות פרשייה זו.

3. קראו דברים ו 9-4.

כתבו שלוש דרכים, שהחוק מבסס בעזרתן את האמונה באלוהי ישראל.

4. קראו דברים ו, 4 ואת הפירושים הבאים:

רשב"ם: לו לבדו נעבוד ולא נצרף לעבוד עמו אל אחר.
ספורנו: ...אין נמצא זולתו ממין מציאותו.
כיצד שני הפרשנים מפרשים את המילה "אחד" ?