שאלות חזרה בראשית פרק יב

1. קראו בראשית יב, 9-1. חז"ל פירשו את צו האל לאברם כניסיון הראשון שהאל ניסה בו את אברם.

א. קראו פסוק 1 ובראשית כב, 2-1. ציינו שתי נקודות דמיון בין הניסיון הראשון של אברם ובין הניסיון העשירי (ניסיון העקידה).
ב. ציינו שלושה פרטים המעידים על הקשיים של אברם.

2. קראו בראשית יב, 6-3; יא, 9-4.

א. באיזה משני הכתובים מופיעה עשיית שם באופן חיובי, ובאיזה מהם מופיעה עשיית שם באופן שלילי?
ב. ציינו את המילה המנחה בבראשית יב, 4-3. מהו הרעיון המודגש בחזרה על מילה זו?

3. קרא בראשית יב, 5-1. המחבר המקראי מתאר לעיתים סיפור ארוך בקצרה וסיפור קצר באריכות.

א. הביאו מפסוקים 5-1 דוגמה אחת לאריכות ודוגמה אחת לקיצור.
ב. בכל אחת מן הדוגמאות שציינתם בסעיף א, הסבירו מדוע המחבר מתאר בקצרה או באריכות.

4. קראו בראשית יב, 6 ואת הפירושים הבאים:

"עבר אַבְרֶם, בְּארֶץ, עד מִקום שְכֶם, עַד אלון מורֶה; וְהַכְנְעָנִי, אֶז בְּאָרֶץ.

רש"י: "והכנעני אז בארץ" - היה הולך וכובש את ארץ ישראל מזרעו של שם.
ראב"ע: ייתכן שארץ כנען תפסה כנען מיד אחר. .
רמב"ן: והכנעני, הגוי המר והנמהר, אז בארץ ואברם ירא ממנו ולכן לא בנה מזבח לה'. וכבואו מְקוּם = שכם לאלון מורה נראה אליו ה' ואז בנה מזבח לה'.

א. מה הקושי בפסוק זה?
ב. כיצד כל אחד מן הפרשנים פתר קושי זה?

5 קראו בראשית יב, 9-7.

א. ציינו את תחנות העצירה של אברם בארץ. מה עשה אברם בכל אחת מן התחנות ומה הייתה מטרתו?
ב. קראו יהושע ז, 2; ח, 9; כד, 26. הוכיחו כי הליכתו של אברם בארץ הייתה בבחינת "מעשה אבות סימן לבנים".

6. קראו בראשית יב, 20-10 ואת המדרש הבא:

ר' פנחס ר' הושעיה אמר הקב"ה לאבינו במצרים צא וכבש הדרך לפניך ואתה מוצא כל מה שכתוב באבינו כתוב בבניו. באברהם כתיב "ויהי רעב בארץ" בישראל כתיב "כי זה שנתיים הרעב". באברה כתיב "וירד אברם מצריימה" בישראל כתיב "וירדו אבותינו מצרים".

א. מהי הסיבה לירידת אברם וצאצאיו למצרים?
ב. ציינו שתי נקודות דמיון נוספות בין סיפור אברם ושרי במצרים ובין סיפור בני ישראל במצרים.