שאלות חזרה בראשית פרק יג

1. קראו בראשית יג, 18-9.

א. מדוע בחר לוט להתיישב באזור כיכר הירדן? בססו את תשובתכם על הכתוב.
ב. יש הטוענים כי בסיפור מופיע רמז לכך שבחירת לוט הייתה מוטעית, ושישיבת אברהם בארץ הייתה בחירה נבונה וחיובית. הסבירו טענה

2. קראו בראשית יג, 10-13.

א. מהו האירוע העתיד להתרחש בסדום הנזכר בפסוקים?
ב. מהי הסיבה לאירוע שציינת בסעיף א הנזכרת בפסוקים?

3. יש הטוענים כי שושלת האבות מתפתחת במתכונת של זוגות הנפרדים זה מזה.

כיצד טענה זו באה ליד ביטוי בבראשית יג?