שאלות חזרה בראשית פרק יח

1. קראו בראשית יח, 8-1.

א. מהי הסתירה שבין "ַיִרָא אליו ה'" (פסוק 1) לבין "וַיָרָא והנה שלשה אנשים" (פסוק 2)?
ציינו שני ניסיונות ליישוב סתירה זו.
ב. ציינו את המקומות שבהם חוזר השורש מה"ר.
מהי המשמעות של החזרות על שורש זה?

2. קראו בראשית יח, 22-16.

א. מהי הסיבה להחלטת האל לבדוק את הנעשה בעיר סדום? בססו תשובתכם על הכתוב.
ב. מדוע החליט האל לשתף את אברהם בהחלטתו לפי פסוק 19?

3. קראו בראשית יח, 22 ואת דברי חז"ל:

תיקון סופרים הוא זה, שהשכינה הייתה ממתנת לאברהם. הסבירו את המונח "תיקון סופרים". מה היה התיקון בפסוק 22 על פי דברי חז"ל?