שאלות חזרה בראשית פרק יט

1. קראו בראשית יט, 23-12, 29.

א. מדוע ניצל לוט מחורבן סדום ועמורה? ציינו שתי סיבות ובססו את דבריכם על הכתוב.
ב. מהי המילה המנחה בפסוקים 22-17, ומהו הרעיון המודגש על ידי מילה זו?

2. קראו בראשית יט, 11-1 ושופטים יט, 26-14.

החוקרת י' אמית טוענת כי סיפור פילגש בגבעה נכתב כפולמוס סמוי נגד מלכות שאול.
א. ציינו שלוש נקודות דמיון בין שני הסיפורים.
ב. הסבירו כיצד הקבלה זו יוצרת ביקורת על שבט בנימין.

קראו בראשית יט, 26 ואת המדרש הבא (בראשית רבה נה, ב):

שחטאה במלח באותו הלילה שבאו המלאכים אל לוט מה היא עושה, הולכת אצל כל שכנותיה ואומרת להן תנו לי מלח שיש לי אורחים, והיא מתכוונת שיכירו אנשי העיר על כן ותהי נציב מלח.

א. מה היה החטא של אשת לוט?
ב. מהו העיקרון על פיו נענשה אשת לוט? הסבירו.

4. קראו פסוק 11 ואת פירוש ספורנו:

"וילאו למצוא הפתח" - אף על פי שהיו מוכים בסנורים, טרחו למצוא הפתח כדי לשבור הדלת.
מה הקושי של ספורנו בפסוק וכיצד הוא פותר אותו?

5. קראו בראשית יט, 22-19.

א. מהו מדרש השם המרמז לעיר "צוער" בפסוקים 22-19?
ב. קראו בראשית יד, 2. מהו שמה הנוסף של העיר "צוער" ומה רומז שם זה על גורל העיר?