שאלות חזרה בראשית פרק כב

1. קראו בראשית כב, 13-1.

לפי המסופר בקטע זה, האל ניסה את אברהם.
א. מהו הניסיון?
ב. האם עמד אברהם בניסיון? נמקו את דבריכם.

2. המילה "הנני" חוזרת בקטע שלפניכם בפסוקים 1, 7, 11. יש הטוענים כי חזרה זו מלמדת על קונפליקט פנימי של אברהם ועל פתרונו.

א. הסבירו כיצד החזרה על המילה "הנני" בפסוקים 1, ? עשויה ללמד על הקונפליקט הפנימי של אברהם.
ב. הסבירו כיצד אחרי המילה "הנני" השלישית בפסוק 11 נפתר הקונפליקט שתיארתם בסעיף (1).

3. צירוף המילים "לך לך" נזכר בבראשית יב, 1 ובפסוק 2.

א. ציינו נקודת דמיון נוספת בין שני הפסוקים והסבירו אותה.
ב. יש הרואים שוני עקרוני בין סיפור עזיבתו של אברהם את ארצו לסיפור העקידה: בבראשית יב הי מערער את קשרי העבר של אברהם, ובבראשית כב הוא מערער את עתידו. הסבירו טענה זו.