שאלות חזרה בראשית פרק כז

1. קראו בראשית כז, 1-4.

א. הביאו דוגמה לרמז מטרים מן הקטע. מהי החשיבות של רמז זה להתפתחות הסיפור?
ב. יצחק מתואר בקטע זה כדמות שטוחה בעלת מאפיין אחד בלבד. מהי התכונה של יצחק וכיצד היא מציגה אותו באור אירוני?

2. קראו בראשית כז, 3-17.

א. מהו הרעיון המודגש בחזרה על המילה "מטעמים" בסיפור?
ב. ציינו את פעולות רבקה לטובת בנה. כיצד הצליחה להתגבר על השוני בין המראה החיצוני של יעקב למראה החיצוני של עשיו?

4. קרא בראשית כז, 34 ומגילת אסתר ד, 1 ואת המדרש מתוך בראשית רבה פרשה סז, סימן ד.

אמר ר חנניא...זעקה אחת זעק יעקב לעשיו והיכן נפרעה לה? בשושן הבירה שנאמר על מרדכי "ויזעק זעקה גדולה מאוד".

א. ציינו אח נקודת הדמיון בין תגובת עשיו לתגובת מרדכי.
ב. מהי הביקורת במדרש על המעשה של יעקב?