שאלות חזרה בראשית פרק כח

1. קראו בראשית כז, 45-42; כח, 2-1.

א. מהי הסתירה בין שני הכתובים?
ב. כיצד שיטת המקורות תפתור סתירה זו? הסבירו.

2. קראו בראשית כח, 5-1 ודברים ז, 4-1.

א. מדוע אסר יצחק על יעקב להתחתן עם אישה מעמי כנען?
ב. קראו במדבר כה, 9-1.
(1) מהי הסיבה לחטאי העם בכתוב זה?
(2) כיצד הצליח פנחס לפייס את ה'? הסבירו.

3. המקדש בבית אל היה בעל חשיבות עצומה בימי השופטים ובעיקר בימי ממלכת ישראל.

א. קראו שופטים כ, 27-26; כא, 4-1. מה הייתה חשיבותו של המקדש בעיר בית אל בימי השופטים?
ב. קראו מלכים א יא, 33-25. מה הציב ירבעם במקדש בבית אל? מי היו הכוהנים ששירתו במקדש?

4. קראו בראשית כח, 22-16.

א. מהו היסוד האטיולוגי בפסוקים אלה?
ב. קראו בראשית יא, 9-1. יש הטוענים כי סיפור מגדל בבל וסיפור חלום יעקב נכתבו כפולמוס נגד התפיסה הבבלית, שראתה בעיר בבל שער האלים. הסבירו טענה זו,

5. קראו בראשית יב, 8; כח, 19, שופטים א, 22-25.

יש הטוענים כי הקשר בין כתובים אלה הוא "מעשה אבות סימן לבנים". הסבירו טענה זו.