שאלות חזרה בראשית פרק כט

1. קראו בראשית כט, 6-1.

סיפור פגישת יעקב ורחל נכתב על פי הדגם "הפגישה עם הנערות השואבות ליד הבאר".

א. כתבו את השלבים המרכיבים דגם זה וכיצד השלבים באים לידי ביטוי בסיפור.
ב. קראו גם בראשית כד, 20-10, שמות ב, 18-16. כיצד הדגם בא לידי ביטוי בסיפורים?

2. קראו בראשית כז, 28-18; כט, 26-25.

יש הטוענים כי במעשה החלפת לאה ברחל נענש יעקב על פי העיקרון של מידה כנגד מידה. הסבירו טענה זו.

3. קראו בראשית כט, 35-30.

כיצד שמות בניה של לאה מעידים על דחייתה מצד יעקב?