שאלות חזרה בראשית פרק לז

1. קראו בראשית לז, 14-1. שנאת האחים כלפי יוסף הולכת ומחמירה.

א. ציינו ובססו טענה זו לפי שלוש תגובות האחים.
ב הסבירו טענה זו על פי חלומות יוסף.

2. קראו בראשית לז, 11-9.

א. (1) כתבו את שתי התגובות של יעקב לחלום השמש, הירח והכוכבים.
א. (2) איך ניתן להבין את תגובתו של יעקב: "ואביו שמר את הדבר"?
ב. האם תגובות יעקב סותרות או משלימות זו את זו? הסבירו.

3. קראו בראשית לז, 22-21.

א. מה הייתה הצעתו של ראובן לשני אחיו? מה הייתה מטרתו ?
ב. מה היו הנימוקים בדברי ראובן, אשר הצליחו לשכנע את האחים לקבל את הצעתו ?

4. קראו בראשית לז, 30-26.

א. ציינו את שתי המסורות המתארות את הנסיבות שהובילו להורדת יוסף למצרים.
ב. קראו בראשית מ, 15; מה, 4. מה מוסיפים כתובים אלה על הנסיבות אשר גרמו להורדת יוסף למצרים?