שאלות חזרה בראשית פרק לח

1. קראו בראשית לח, 5-1. הסבירו את מדרשי השמות של ער. אונן ושלה, בני יהודה,

2. קראו בראשית לח, 13-18, דברים כה, 6-5.

א. ציינו הבדל אחד בין חוק הייבום בספר דברים למעשה של תמר.
ב. מה הייתה מטרתה של תמר? הסבירו.

3. קראו בראשית לח, 21-6.

א. ציינו שלושה כינויים של תמר בפסוקים 21-6.
ב. הסבירו כיצד הכינויים מתארים שינוי במעמדה של תמר במשפחת יהודה.

4. קראו בראשית לח, 3 ואת פירוש חזקוני:

אין מעמידין פרנס (מנהיג) על הציבור, אלא אם כן קופה של שרצים תלויה לו על צווארו, פן יתגאה על הציבור.

א. מהו הפגם בשושלת דוד המופיע בסיפור יהודה ותמר?
ב. מדוע נבחר דוד למלך ישראל למרות הפגם בשושלת שלו?