שאלות חזרה בראשית פרק לט

1. קראו בראשית לט, 1. הסבירו את המונח "חזרה מקשרת" והדגימו אותו.

2. קראו בראשית לט, 18-14.

א. ציינו שלושה הבדלים בין דברי אשת פוטיפר לעבדי הבית לדבריה לבעלה.
ב. מהי הסיבה לכל אחד מן השינויים?

3. מוטיב הבגד חוזר מספר פעמיים בסיפור יוסף. מה תפקידו של מוטיב זה בסיפור יוסף ואשת פוטיפר?