שאלות חזרה בראשית פרק מא

1. קראו בראשית מ, 19-9; מא, 28-17.

א. מה הם המספרים המופיעים בחלומות? מה מסמלים המספרים?
ב. כיצד הפתרונות של חלום שר המשקים וחלום שר האופים עזרו ליוסף לפתור את חלום פרעה?

2. קראו בראשית לז, 23, 32-31; לט, 15-10; מא, 42.

א. מהו פריט הלבוּש בכל אחד מן הכתובים?
ב. כיצד פריט הלבוש מדגיש את המהפכים שחלו בחיי יוסף?

3. קראו בראשית לז, 9-5; מא, 43-41.

יש הטוענים כי חלומותיו של יוסף מתגשמים בעקבות פתרון חלומות פרעה. הסבירו טענה זו.