שאלות חזרה בראשית פרק מב

1. קראו בראשית מב, 21.

כיצד כתוב זה מדגים את הטענה כי "הבטה לאחור" מעלה בתודעה את העבר, כדי להראות את תודעת המדבר בהווה" (מאיר וייס, "מלאכת הסיפור במקרא").

2. קראו בראשית מב, 8-6.

בפסוקים אלה מופיעה מילה מנחה במשמעות אחת ובמשמעות הפוכה לה.
מהי המילה המנחה ומה הן שתי המשמעויות של מילה זו בקטע?

3. קראו בראשית מב, 6-1.

בסיפור המקראי לעיתים דמות אחת מכונה בכינויים שונים.
ציינו שלושה כינויים של בני יעקב בפסוקים, והסבירו מדוע מכונים בני יעקב בכל אחד מן הכינויים.