שאלות חזרה בראשית פרק מג

קראו פס' א'-ט"ו:

1 .איך יעקב מגיב כשהוא שומע את התנאי שהציב להם יוסף?

2 .איך האחים מגיבים לדבריו?

3 .איך יהודה משכנע את יעקב להיענות לתוכניתו? מצאו ציטוט מתאים לכל אחד מההיגדים והסבירו:

א. שימוש בעיתוי הנכון:
ב. שימוש בטיעונים הגיוניים:
ג. שתי האפשרויות שמציע יהודה:
ד. הלחץ הפסיכולוגי שיהודה מפעיל על יעקב:
ה. גילוי האחריות האישית של יהודה:

קראו פס' ט"ז-ל"ד:

4 .מה מבקשים האחים מהאחראי על בית המלך?

5 .כיצד הוא מפיג את חששם?

6 .כיצד מתנהג יוסף כאשר הוא פוגש את האחים?

7 .אילו דברם מעוררים את חשדם של האחים בהתנהגותו של יוסף?