שאלות חזרה בראשית פרק מה

1. קראו בראשית מה, 8-5.

א. מהו הפועל המנחה בפסוקים?
ב. מה הרעיון המודגש בחזרה על פועל זה?

2. קראו פסוק 4 ואת פירוש ספורנו:

ד"ה אשר מכרתם - ובזה תדעו שאני יוסף בלי ספק, שלא ידע, איש במכירתי ושאני אחיכם זולתנו. כי הקונים לא ידעו שאני אחיכם.
מהו הקושי של ספורנו בפסוק?

3. קראו בראשית מה, 24-9.

א. הסבירו את תכנית ההגירה של יוסף עבור משפחתו. מה הם היתרונות בארץ גושן?
ב. מדוע בחר פרעה להושיב את משפחת יוסף בחבל ארץ מוגדר?