שאלות חזרה שמות פרק א

1. קראו שמות א, 10 "ועלה מן הארץ".

רש"י:
על כרחנו ורבותינו דרשו: ...והרי הוא כאילו כתב "ועלינו מן הארץ", והם יירשוה.

רמב"ן:
... ויתכן לפרש שיאמר כי תקראנה מלחמות יהיה נוסף על שונאינו לשלול שלל ולבוז בז ויעלה לו מן הארץ הזאת אל ארץ כנען עם כל אשר לנו, ולא נוכל אנחנו לנקום נקמתנו ממנו ולהילחם בו.

א. מהו הקושי של שני הפרשנים בפסוק?
ב. כיצד פתרו שני הפרשנים את הקושי?

2. קראו שמות א, 14-9.

א. כיצד ניסה פרעה להתיש את כוחם של בני ישראל? התייחסו בתשובתכם לביטויים הבאים: "שרי מיסים", "סבל", "עבודת פרך".
ב. מהו השורש המנחה בפסוקים 13-11 ומהו הרעיון המודגש בחזרה על שורש זה?

3. כתבו את שתי הסברות בדבר זיהוי המיילדות ופירוש שמן.