שאלות חזרה שמות פרק יב

1. קראו שמות יב, 29 ואת פירוש רש"י לשמות יא, 5:

ד"ה "וכל בכור בהמה" - לפי שהיו עובדין לה וכשהקב"ה נפרע מן האומה נפרע מאלהיה.
מה הקושי של רש"י בפסוק וכיצד הוא פותר קושי זה?

2. קראו שמות יב, 29.

מהו המריסמוס? הדגימו והסבירו אמצעי ספרותי זה בפסוק 29.

3. קראו שמות יב, 33-29.

הביאו שתי דוגמאות לפעולות אשר נעשו במהירות.
מה ניתן ללמוד מכך על הלילה האחרון במצרים?