שאלות חזרה שמות פרק יד

1. קראו שמות יד, 13; דברים כ, 4-3 ואת הכתוב במצבת מישע:

ואעשה במת [במה] לכמש בקרחה כי הושיעני מכל המלכן...
מהי התפיסה המשותפת לשלושת הכתובים?

2. קראו שמות יד, 25-15. בקטע זה מתוארת ישועת האל.

א. מה היה תפקידו של עמוד הענן בסיפור קריעת ים סוף?
ב. כתבו שתי פעולות של האל במחנה מצרים.