שאלות חזרה שמות פרק יט

1. קראו שמות יט, 6-4.

דברי האל מנוסחים בדומה לחוזה בין מלך לנתין. החוזה כולל את החסד שעשה המלך, תנאי הברית והגמול. כיצד מבנה זה בא לידי ביטוי בפסוקים 6-4?

2. קראו שמות יט, 13-10.

א. ציינו את פעולות ההכנה לקראת מעמד הר סיני. למה כתוב בפסוק 11 כי ביום השלישי ירד ה' לעיני כל העם? למה הוא מציין בפני כל העם?
ב. קראו שמות יט, 13 ואת פירוש רש"י:
"במשוך היובל" - הוא סימן סילוק שכינה.
(1) מהו הקושי בין חלקו הראשון של פסוק 13 לחלקו האחרון?
(2) כיצד פתר רש"י בעיה זו?

3. קראו שמות יט, 5-4, 9, 21.

הפעלים רא"י-שמ"ע הם פעלים מנחים בסיפור. מהו הרעיון המודגש בחזרה על צמד הפעלים רא"י-שמ"ע?