שאלות חזרה שמות פרק כ, דברים ה - עשרת הדיברות

1. קראו שמות כ, 7-11, דברים ה, 14-11.

מהו הנימוק לשביתה ממלאכה ביום השביעי בשני הדיברות?

2. קראו שמות כ, 11.

יש הטוענים כי בדיבר החמישי מופיע גמול אישי וגם גמול לעם כולו.
הביאו דוגמה לכל אחד מן הגמולים בדיבר. בססו תשובתכם על הכתוב.

3. קראו שמות כ, 14-2, דברים ה, 18-6.

יש הטוענים כי כנוסח הדיברות בספר דברים מופיעה גישה הומאנית וגישה פמיניסטית.
הביאו שתי דוגמאות לדיברות כאלה והסבירו אותן.

4. קראו שמות כ, 13 ואת פירוש ראב"ע:

אנשים רבים יתמהו על זאת המצוה - איך יהיה אדם שלא יחמוד דבר יפה בליבו, כל מה שהוא נחמד למראה עיניו.
מהו הקושי באיסור בדיבר "לא תחמוד" לפי פירוש ראב"ע?

5. קראו שמות כ, 14.

א. מהו הקושי בדיבר "לא תחמוד"?
ב. רש"י פירש בספר במדבר טו, 39: "הלב והעיניים הם המרגלים לגוף... העין רואה והלב חומד והגוף עושה את העבירה".
מהי הסיבה לאיסור "לא תחמוד" לפי פירוש רש"י? איך פירוש רש"י משיב לשאלתו של ראב"ע בשאלה הקודמת?

6. קראו שמות כ 7-1.

יש הטוענים כי שני הדיברות הראשונים ניתנו ישירות על ידי האל, וּמן הדיבר השלישי מסר האל את הדיברות למשה והוא מסר אותם לעם.
הביאו שתי הוכחות מן הכתוב לטענה זו.

7. קראו שמות כ, 6-5, יחזקאל יח, 4-1.

א. מהו ההבדל בין עקרונות הגמול בשני הכתוכים?
ב. קראו גם ירמיה לא, 29. איזה משני עקרונות הגמול בסעיף א מתאים לעקרון הגמול בספר ירמיה?