שאלות חזרה שמות פרק ג

1. קראו שמות ג, 11-4.

א. מהי תגובתו של משה להטלת השליחות?
ב. האם תגובת משה מתאימה למסופר על משה בתחילת דרכו בשמות ב, 17-11? הסבירו.

2. קראו שמות ג 6; 12-9.

א. בסיפור זה מופיעים מאפיינים של דגם מינוי מנהיג במקרא: התגלות האל, הטלת השליחות, סירוב ועידוד. הביאו דוגמה לכל אחד מן המאפיינים בסיפור הטלת השליחות על משה.
ב. קראו גם שופטים ו, 24-22. מהו החשש של משה וגדעון? מדוע חשש זה לא יתממש לאור תפקידם של משה וגדעון?

3. קראו שמות ג, 18.

א. מהו הקושי העולה מן הבקשה מפרטה "ְעַתָּה נַלְכָה-נָּא דָּרָהּ שַלשַת יַמִים בַּמְּדְבָּר, וְנזְבְּחָה לִיהוָה אֶלְהִינוּ"?
ב. קראו את פירוש אברבנאל לשמות ד, 3:
עשה כן כדי להראות לבני אדם חוזק לב פרעה וקשי ערפו... מפני זה ציווה למשה שתהיה בראשונה בקשתו דבר מועט דרך שלושת ימים להבחין בו עורפו ומצחו הקשה.
כיצד מסביר אברבנאל את הבקשה מפרעה?

4. מדוע שיתף משה את זקני העם שלב זה בשליחות? מה ניתן ללמוד על מקומם ותפקידם של זקני העם?