שאלות חזרה שמות פרק לב

1. קראו שמות לב, 6-1 ושמות כ, 6-1.

א. על איזה איסור מעשרת הדיברות עברו בני ישראל? בססו את תשובתכם על הכתוב.
ב. מהו הקושי העולה מהתנהגותו של אהרון בתחום הדתי ובתחום ההנהגה?

2. קראו שמות לב, 14-7, מלכים א יט, 11-9.

א. מהו ההבדל בין משה לאליהו ביחס אל העם?
ב. לדעתכם, מי ממלא את תפקידו כנביא?

3. קראו שמות לב, 19 ואת פירוש רש"י ורשב"ם:

רש"י: ד"ה "וישלך מידו" - אמר: מה פסח שהוא אחד מן המצוות אמרה חורה כל בן נכר לא יאכל בו, התורה כולה כאן וכל ישראל מומרים ואתננה להם?
רשב"ם: ד"ה "וישלך מידו" - כשראה העגל תשש כוחו ולא היה בו כוח להשליכם רחוק ממנו קצת שלא יזיק את רגליו...

א. מהו הקושי של שני הפרשנים בפסוק?
ב. כיצד כל אחד מן הפרשנים הקושי מבין את התנהגותו של משה ושל העם?

4. קראו שמות לב, 14-7 ואת פירוש רש"י:

עדיין לא שמענו שנתפלל משה עליהם, והוא אומר: "הניחה לי"? אלא כאן פתח לו פתח והודיעו שהדבר תלוי בו.

א. על פי פירוש רש"י, כיצד ביקש האל ללמד את משה שיעור במנהיגות העם?
ב. לדעתכם, האם בקשתו של משה מן האל לסלוח לעם היא תכונה של המנהיג? הסבירו.

5.

א. פרשת עגל הזהב מסמנת את הפיכת משה למנהיג יוזם. הביאו שלוש פעולות מפסוקים 32-15 לפעולות של משה בהן הוא מתגלה כמנהיג יוזם ותקיף.
ב. כיצד מצטיירת דמותו של אהרון כמנהיג?