סיכום שמות פרק ג

שמות ג: הטלת השליחות על משה

משה רועה את צאן יתרו החותן שלו ומנהיג אותם לכיוון המדבר כך הוא מגיע עד הר חורב[=הר סיני].

מלאך ה' משתלב עם לבת האש שבוערת בסנה והסנה לא נשרף. משה שרואה שיח בוער שאינו נשרף מחליט להתקרב כדי לראות את המראה המשונה הזה. כשה' רואה שהוא מתקרב הוא מדבר אליו מתוך הסנה, קורא בשמו פעמיים ומצווה עליו לא להתקרב אל המקום ולהוריד את נעליו מכיון שהמקום שהוא עומד עליו הוא קדוש.

ה' מבשר למשה שהוא אלוהי אבותיו אלוהי אברהם, יצחק ויעקב. משה כשהוא שומע את הדברים האלה הוא מסתיר את פניו בידיו כי פוחד מלהביט באל. ה' ממשיך את דבריו ואומר למשה: ראיתי את הצער של העם שלי ושמעתי את צעקתם כתוצאה מהמצרים שמתעללים בהם ומכאיבים להם. אני ארד להציל אותם מהמצרים ואעלה אותם לארץ טובה ורחבה. ארץ שהיא מלאה בשפע, זבת חלב ודבש. המקום שנמצאים בו היום הכנעני, החתי, האמורי, הפרזי, החוי והיבוסי ומעיון שעכשיו הם צועקים ומצרים לוחצים אותם אני שולח אותך לפרעה כדי שתוציא את העם שלי ממצרים. משה כששומע על השליחות שניתנה לו משה שואל את ה' " מי אנוכי שאוציא את בני ישראל ממצרים? באיזה כוח ואיך אעשה את זה? ה' מרגיע אותו ומבטיח למשה שהוא לא הולך לבד אלא הוא יהיה איתו לאורך כל הדרך והוא נותן לו סימן לכך שבאמת הוא זה שיעמוד מאחורי השליחות הזו בזה שבעתיד עם ישראל יעבדו את ה' על האדמה הזו שמשה כרגע דורך עליה.

השאלה השנייה ששואל משה את ה' היא: כשאני אלך לבני ישראל ואומר להם שאלוהי אבותיכם שלח אותי אליכם הם ישאלו אותי: מה שמו? מה אומר להם?
וה' משיב "אהיה שלחני" ותוסיף ותאמר: אלוהי אבותיכם, אלוהי אברהם, יצחק ויעקב שלחני אליכם.

ה' ממשיך ונותן למשה הוראות מהן סדר הפעולות שהוא צריך לעשות ומה יקרה בעקבותיהן:

1. ללכת לאסוף את זקני העם [מנהיגי העם]
2. לומר למנהיגי העם שה' שלח אותי אליכם כדי להושיע את העם ולהוביל אתכם לארץ זבת חלב ודבש
3. ללכת עם זקני העם אל פרעה ולומר לו שאלוהי העברים נגלה אליכם ולכן אתם צריכים ללכת ל-3 ימים לאזור המדבר כדי לזבוח אליו
4. פרעה יסרב לבקשה ולכן מאותו הרגע ה' יפגע במצרים ויכה בהם בדרך פילאית
5. פרעה לאחר שמצרים והוא יקבלו את כל המכות יסכים לשחרר את העם
6. נשות עם ישראל ישאלו מיד נשות מצרים כסף, זהב, שמלות ונשות מצרים יתנו להם. כך תצאו ברכוש גדול

חלוקת הפרק:

א-ה: מראה הסנה
ו-ט: בשורת ה' למשה על גאולת ישראל ממצרים
י-ט"ו: ה' ממנה את משה כשליח
ט"ז-כ"ב: הוראות ה' למשה כיצד לבצע את השליחות

שורש מנחה בפרק:

שורש מנחה שחוזר על עצמו מספר פעמים ומטרתו להדגיש רעיון ולהעביר מסר השורש מנחה בפרק הוא: ש.ל.ח - השורש מדגיש את מטרת הפרק שעוסק בשליחות של משה

שליחות משה מחולקת לשלושה חלקים:

1. משה בכפוף לאל- משה מחוייב למלא את הוראות האל ולהיות המתווך בין האל לעם ולפרעה
2. משה מול זקני עם ישראל- משה מתווך לעם את דברי האל, מחזק את הקשר בין ה' לעם ומנהיג את העם ומכוון את דרכם עד הכניסה לארץ.
3. משה מול פרעה- מתווך בין האל לפרעה ויוציא את העם מארצו של פרעה ומשיעבודו.

שמו של האל:

בפרק זה אנו רואים שה' עונה לשאלת משה מהו שמו של האל?
1. אהיה שלחני [על פי המדרש : היה, הווה ויהיה האל הנצחי]
2. ה' אלוהי אבותיכם אלוהי אברהם, יצחק ויעקב שלחני
מפה אנו רואים שה' משתמש בשתי שמות אלה כדי להדגיש שהאל הנצחי הוא עומד מאחורי הפעולה הזו והסיבה לפעולה הזו היא ההבטחה לאבותיהם שהייתה בעבר.

אות= סימן בהרבה פרקי נבואה יש אות שניתן לנביא כדי להוכיח שהנבואה היא אמת.

בפרק זה האות שניתן למשה הוא שיזכור ויראה שבעתיד העם יעבדו את ה' על אותו הר שנמצא הסנה [הר חורב= הר סיני]

תפקידי הנביא:

1. לתווך בין האל לבין העם
2. להגן על העם מפני זעמו של האל
3. להזהיר את העם מהעונש שיבוא בעתיד בעקבות החטאים
4. לכוון את העם ולהורות לו כיצד לפעול
5. לחזק את העם, להרגיע ולתת תקווה לעתיד טוב יותר

קריאה בשם האדם פעמיים - המטרה: לגרום לאדם להבין שהוא לא חולם אלא הפנייה היא אמיתית ומכוונת אליו.

קריאה למשה פעמיים מתוך הסנה: "משה משה"- הכפילות בשם יש לה משמעות.
בפרק זה כדי לחזק אצל משה את העובדה שבאמת קראו לו במכוון והפנייה היא אליו והוא לא מדמיין את הדבר.

משה רבנו כמנהיג:

רעיית צאן כתחום שמחזק יכולות של מנהיג:

משה רבנו בתחילת הפרק מוזכר התחום שהוא עוסק בו: רעיית צאן. מנהיג נוסף שיהיה לעם ישראל בעתיד והיה רועה צאן הוא דוד המלך. התפקיד מראה שיש לאדם יכולות מנהיגות שיכול להשתמש בהם גם כמנהיג עם ישראל. [חמלה, הובלה, הבנה של צרכי התלויים בו ועוד]

מקום קדוש= הר חורב/ הר סיני

1. ה' נגלה למשה כדי לבצע את שליחותו [שמות פרק ג']
2. עם ישראל יקבלו על אדמה זו את התורה [שמות פרק כ']
3. אליהו הנביא יצעד באזור זה ויקבל גם הוא נבואה שם [מלכים א פרק יט] תיאור הארץ

תיאור הארץ:

ארץ ישראל מכונה פה: ארץ זבת חלב ודבש- ארץ מלאה שפע וטוב.
ארץ הכנעני והחתי והאמורי... [הארץ שיושבים בה כעת העמים הנ"ל]

שתי שאלות משה שואל את ה' ומקבל תשובות:

1. מי אנוכי שאלך אל פרעה? [באיזה כח אלך? אין לי את היכולת לכך...] ותשובת האל היא: אני אלך איתך.
2. כשאלך אל בני ישראל ואומר להם שה' שלחני אליהם, הם ישאלו אותי: מה שמו? מה אענה? תשובת ה': אהיה אשר אהיה שלחני אליכם, אלוהי אבותיכם אברהם יצחק ויעקב שלחני.

מסקנות:

גם כשאדם חושב שאין לו כוח או יכולת לעשות משהו מסוים שיבין שהוא לא הולך לבד. אם הוא הולך למטרה טובה. ה' אתו והוא יצליח דרכו.

בנוסף אנו צריכים לזכור שהזכות שלנו לקבל ישועה גם כשאנחנו לא בסדר היא בזכות אבותינו. אברהם, יצחק ויעקב. כך שגם כשאדם מרגיש שהוא לא מושלם אבל כל עוד הוא הולך למטרה טובה שיזכור שיש לו גב חזק מאוד. אברהם, יצחק ויעקב ובזכות האבות הקדושים שלנו אנו נקבל ישועות ושההבטחה הזו היא לא זמנית אלא הגיעה מהאל הנצחי ולכן גם ההבטחה היא נצחית.

אותו מסר מופיע בספר דברים פרק כ' כשעם ישראל עומד לפני מצב של מלחמה מופיע כהן שנקרא "משוח מלחמה" ותפקידו לחזק ולעודד את העם ולגרום להם להבין שגם אם הם רואים שהכל חסר תקווה ואין בכוחם לבד להצליח שיבינו שאינם לבד אלא ה' איתם ושיש להם ביד זכות אבות.

אלוהים בפנייתו למשה מבטיח שני דברים בקשר לעם ישראל:
* להוציא את העם ממצרים מהמקום הרע שמשעבדים אותם.
* להביא אותם לארץ טובה ורחבה זבת חלב ודבש המקום שהיבוסי, האמורי, החוי וכו'...

כשאדם רוצה לעזור למישהו לצאת ממקום רע הוא צריך לא רק להוציא אותו מהרע אלא למצוא לו מקום טוב אחר כדי שהוא לא ישוב למקום הרע מחוסר בררה. בנוסף, יעזור אם הוא יעדכן את שם המקום כדי שהאדם המפוחד שהוא עוזר לו יוכל להרגע שלוקחים אותו למקום טוב ולא שממציאים דברים שאין להם בסיס.

אנו לומדים גם שהכל יכול להשתנות בחיים. משה שהיה תחת חסותו של יתרו, בורח ממצרים מחשש למוות ע"י פרעה הופך בזכות מעשיו הטובים להיות מנהיג עם ישראל שיזכר לדורי דורות.