סיכום שמות פרק לד

שמות לד: ההכנות לקראת חידוש הברית והתגלות האל

ה' פונה אל משה ומצווה עליו לפסול לו שני לוחות אבנים כמו הראשונים כדי שה' יכתוב שוב על הלוחות את עשרת הדברות כמו בלוחות הקודמים שמשה שבר [לאחר שראה בעיניו את חטא העגל והעם המתהולל משה שבר אותם בתחתית ההר].

הוא מעדכן אותו שבבוקר הוא יעלה אל הר סיני ויעמוד בראש ההר בלי אף אדם או בהמה שתתלווה אליו או שימצא באזור ההר.
משה מבצע את שליחות האל. הוא מכין את הלוחות, משכים בבוקר ועולה להר סיני על פי ציווי האל.
ה' יורד אליו בענן [הדרך שבה יודעים שה' מדבר עם משה] ומשה קורא בשם ה' בתפילת שלוש עשרה מידות של רחמים ומשתחווה לה'.

החלוקה של המידות לפי הרמב"ן, אבן עזרא ורבנו תם:

1. ה'
2. ה'
3. אל
4. רחום
5. וחנון
6. ארך אפים
7. ורב חסד
8. ו[רב] אמת
9. נוצר חסד לאלפים
10. נושא עוון
11. ו[נושא] פשע
12. ו[נושא] חטאה
13. ונקה

משה מתפלל לה' ומזכיר בתפילתו שלמרות שה' לא שוכח דבר ויודע את חטאי העם וזוכר אותם לנצח ולדורי דורות עדיין הוא מבקש ממנו שיסלח לעווננו ולחטאתנו. משה מכניס בבקשה שלו את עצמו כאילו הוא בעצמו חטא ולא רק העם. הוא לוקח על העם אחריות כמנהיג ומבקש מה' סליחה על המעשים.

בתגובה ה' משיב לו שהוא יכרות ברית [הסכם=] עם משה ויעשה איתו נפלאות כך שכל עמי העולם ועם ישראל יראו את מעשי ה' ואת גדולתו בדרך זו.

ה' מזהיר את העם להישמר מהעמים שהוא מגרש מפניהם מהארץ ולא לכרות עמם ברית שלום כדי שבעתיד הם לא ילמדו ממעשיהם, יאכלו מהקורבנות שלהם של העבודה זרה, וינשאו להם [התבוללות]. הסיבה לכך שה' מונע מהעם את הקרבה לגויים האלה זה כי ב קרבה אליהם הם יכולים ללמוד ממעשיהם, לחטוא וללכת אחרי אלוהים אחרים. [א- ט"ז]

פסוקים כ"ז- ל"ה

ה' מצווה על משה לכתוב את הדברים ואת הברית ביניהם.
משה נמצא שוב על הר האלוקים 40 יום ולילה שבהם הוא לא אוכל ולא שותה
משה כותב על הלוחות את עשרת הדיברות ויורד אל העם בסוף 40 היום. כשהוא יורד עור פניו קורן באור ואהרון והעם שרואים את פני משה שקורנים מאור חוששים לגשת אליו.
משה קורא אליהם ואהרון ונשיאי העדה ניגשים אל משה והוא מצווה אותם את כל שה' דיבר איתו בהר סיני. לאחר שמשה מסיים לדבר עם אהרון והנשיאים הוא שם מסווה [כמו בד/ מסכה] עליו כדי שלא יראו את האור הקורן ממנו וכשה' היה מדבר עם משה היה משה מוריד את הכיסוי עד שמסיים את דבריו.

3 מידות של רחמים

3 מידות של רחמים שמשה אומר אותם על פי רש"י ה' מגלה למשה תפילה זו כדי שיוכל להשתמש בה כשהוא יודע שה' כועס על עם ישראל וכך כשיאמר תפילה קדושה זו ה' ימחל ויסלח לעם ישראל. יש פרשנים שמחלקים את המידות בסדר שונה אך כולם מסכימים שתפילה זו כוחה רב מאוד. [ביום כיפורים אומרים תפילה זו כמה פעמים כדי שה' ימחל על חטאינו]

על פי המדרש "אמר רב יהודה ברית כרותה לשלוש עשרה מידות שאינן חוזרות ריקם"

הברית בין ה' לעם:

ה':

יעשה נפלאות שיפלו בין עם ישראל לשאר העמים.
יעשה נפלאות שיוכיחו לעמים ולעם ישראל את כוחו הגדול של ה'
יגרש את העמים מפני עם ישראל. את האמורי, הכנעני, החתי, הפרזי , החוי, היבוסי


העם:

1. לא יכרות עם עמים אלה בריתות שלום אלא יתרחק מהם וממעשיהם
2. העם יהרוס , יכרות וישבור את כל סוגי העבודה זרה שעשו העמים האלה כשהיו בארץ. [אשרה, מזבחות, מצבות]

הנימוק לדרישות מהעם:

לא יגרמו להם להתערבב איתם, להינשא להם ובהמשך לה שתחוות ל אל אחר וללמוד ממעשיהם. [להימנע מהידרדרות רוחנית]

השוואה בין לוחות ראשונים לשניים:

נקודות שוני:

לוחות ראשונים- מעשה ה' בלבד
לוחות שניים - שיתוף של משה בעשייתם
לוחות ראשונים- מעמד בקול שופרות, לפידים ועשן
לוחות שניים - משה לבדו עולה אל ההר.
לוחות ראשונים- העם חוטא
לוחות שניים - העם מחכה לקבל את דברי האל

נקודות דמיון:

לשניהם עולה משה להר סיני
לאחר קבלתם משה נמצא 40 יום ולילה בהר סיני ומקבל מה' את התורה
בשניהם חקוק על הלוחות עשרת הדיברות

משה מקבל בפרק זה שוב יחס מיוחד מאלוקים:

1. ה' מעדכן את משה שבזכות שמשה בתוך עם ישראל הוא יעשה לעם נפלאות. " וראה כל העם אשר אתה בקרבו...אשר אני עושה עמך"
2. ה' מצווה על משה לפסול לוחות [להיות שותף בהכנת הלוחות]
3. רק משה מקבל אישור לעלות אל ההר ולקבל את התורה
4. לאחר מתן התורה קורן עור פניו של משה באופן תמידי וכולם רואים את הארת ה' עליו.

מסקנות

משה מקבל יחס מיוחד מהאל דבר שמראה שאלוקים מעריך את משה על כך שעמד מולו למען העם ושעשה את תפקידו כראוי. גם אנו כשאנו בתפקידי מנהיגות/ אחריות נדע לשים את אלה שמתחתינו גם אם הם טועים לפנינו.